Вентилация с рекуперативен блок 12kW

Проектиране и изграждане на вентилационна система с рекуператор 12 kW в учебен център намиращ се в местността Голям Батмиш на изхода на гр.Сливен по пътя за с.Селиминово

За зала Аудитория по проект се предвижда изграждането на вентилационна система с вентилационна камера, състояща се от ПЖР, филтри, вентилатори, ротационен топлобменник и електрически калорифер.

Общообменната вентилация е изчислена на база брой хора, непушачи и категория С – очаквано умерено ниво. Предвидено да се подават 5000 m3/h. Пресният въздух се засмуква от камерата, монтирана на покрива.

Въздухът преминава през нея, филтрира се, загрява се от изсмукавания от помещението въздух, доподгрява се от калорифера (през отоплителния период,ако е необходимо) и се подава към залата.Въздуховодите са правоъгълни от поцинкованаламарина, топлоизолирани с микропореста изолация и монтирани в окачения таван.

Предвидено е въздухът да се подава и изсмуква от помещението чрез таванни решетки с променлива посока на струята тип SSD.

инж. Иван Димитров, проектант по части: Енергийна ефективност, Отопление, Вентилация, Климатизация, Хладилна техника и топло и газо – снабдяване. управител на „ГИД КЛИМА“ ЕООД гр.Сливен. Изпълнение на обекти на инженеринг-обследване и проектиране на енергийно ефективни мерки, проектиране и изграждане на отоплителни и климатични системи, отговарящи на последните нормативни изисквания за качество и енергийна ефективност,и не на последно място съобразени с изискванията на Възложителя.